Mission, Vision & Objectives of RHAN 

Objectives
________________________________________
1. All the hotel business and their members will have business security and will maintain and develop their interrelationship.

2. To run the hotel business in modern and scientific way, intellectual suggestions will be provided.

3. Hotel businessmen will be provided training and will be given participation in seminars.

4. The skilled manpower needed to run a hotel business will be provided required technical training.

5. Efforts will be made for good industrial relationship.

6. Efforts will be made to preserve, protect and develop the national park, and to develop sound relationship between national park and regional association.

7. Suggestions will be put forth to related authority to develop and to build infrastructures in tourist area and places having possibilities for tourism.

8. Educational programs for environmental conservation will be finalized and members will be encouraged in it.

9. Efforts will be made to collect help for construction and preservation of public roads tourist areas and sightseeing areas.


 

उदेश्य

______________________________________

१. होटल उद्योग तथा यसका सदस्यहरुको ब्यवसायीकहरु सुरक्षा तथा सदस्यहरु बिचको आपसी समजधारी बृद्धि गर्ने |

२. होटल उद्योग सन्चालन गर्न आबश्यक पर्ने दक्ष जनसक्तिको लागी प्राबिधिक तथा ब्यबहारिक तालिमहरुको ब्यबस्था गर्ने |

३. होटल ब्यवसाईहरुलाई तालिम तथा गोस्ठीहरुमा सहभागी गर्ने गराउने |

४. असल औद्योगिक सम्बन्दको निमित आबश्यक प्रयास गर्ने |

५. राष्ट्रिय निकुन्जको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा बिस्तारको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्ने तथा निकुन्ज र छेत्रीय संघको सम्बन्धलाई सुमधुर बताउने |

६. पर्यटन स्थल तथा पर्यटन छेत्रको सम्भाब्यता अधयन गरि त्यस्ता पर्यटन स्थल तथा छेत्रको विकास तथा पुर्बधार निर्माणको लागि सम्बन्धित निकायमा शुझाब पेश गर्ने |

७. बाताबरण संरक्षणको लागि शिक्षामुलक तय गरि संचालन गर्ने तथा सदस्यहरुलाई यसमा प्रोत्साहित गर्ने |

८. पर्यटन स्थल एबं पर्यटकीय दृश्याबलोकन स्थलमा पर्ने सार्बजनिक सडकहरुको निर्माण, मर्मत तथा सम्भारमा आबश्यक सहयोग जुटाउन प्रयास गर्ने |

१०. होटल तथा पर्यटन ब्यवसायका दृष्टिले महत्वपुर्ण देखीयका वन-जंगल, राष्ट्रिय निकुन्ज,बन्यजन्तु तथा धार्मिक,ऐतिहासिक एबं पौराधीक महत्वका स्थलहरु ,नदि एबं तालहरुको दीर्घकालीन संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास एबं विस्तार र बाताबरणीय बिस्तारमा सहयोग गर्ने |